W systemie kursu stałego kursy walutowe są ustalane przez rząd, natomiast zaproponowano szereg teorii wyjaśniających (i przewidujących) wahania kursów walutowych w systemie kursu zmiennego, w tym:

Warunki dotyczące parytetu międzynarodowego: Względny parytet siły nabywczej, parytet stóp procentowych, efekt „krajowego rybaka”, efekt „międzynarodowego rybaka”. Choć do pewnego stopnia powyższe teorie dostarczają logicznego wyjaśnienia dla wahań kursów walutowych, to jednak teorie te są niepewne, ponieważ opierają się na podważalnych założeniach, które rzadko są prawdziwe w świecie rzeczywistym.

Model bilansu płatniczego: Model ten koncentruje się jednak w dużej mierze na towarach i usługach zbywalnych, ignorując rosnącą rolę globalnych przepływów kapitałowych. Nie był on w stanie wyjaśnić ciągłego umacniania się dolara amerykańskiego w latach 80. i większości lat 90. ubiegłego wieku, pomimo rosnącego deficytu na rachunku obrotów bieżących w USA.

Model rynku aktywów: postrzega waluty jako ważną klasę aktywów do budowy portfeli inwestycyjnych. Na ceny aktywów wpływa przede wszystkim gotowość ludzi do utrzymania istniejących ilości aktywów, co z kolei zależy od ich oczekiwań co do przyszłej wartości tych aktywów. Rynkowy model ustalania kursu wymiany aktywów stwierdza, że „kurs wymiany między dwiema walutami reprezentuje cenę, która jedynie równoważy względną podaż i popyt na aktywa denominowane w tych walutach”.

Żaden z dotychczas opracowanych modeli nie jest w stanie wyjaśnić kursów walutowych i zmienności w dłuższych ramach czasowych. W przypadku krótszych przedziałów czasowych (krótszych niż kilka dni) można opracować algorytmy do przewidywania cen. Z powyższych modeli wynika, że wiele czynników makroekonomicznych wpływa na kursy walutowe, a w ostatecznym rozrachunku ceny walut są wynikiem podwójnych sił podaży i popytu. Światowe rynki walutowe można postrzegać jako ogromny tygiel: w dużym i ciągle zmieniającym się zestawie bieżących wydarzeń, czynniki podaży i popytu ulegają ciągłym zmianom, a cena jednej waluty w stosunku do drugiej ulega odpowiednim zmianom. Żaden inny rynek nie obejmuje (i destyluje) tyle tego, co dzieje się na świecie w danym momencie, co wymiana walutowa.

Na podaż i popyt na daną walutę, a tym samym jej wartość, nie ma wpływu żaden pojedynczy element, lecz raczej kilka elementów. Elementy te dzielą się na trzy kategorie: czynniki ekonomiczne, warunki polityczne i psychologia rynku.

Czynniki ekonomiczne

Czynniki ekonomiczne obejmują: a) polityki gospodarczej, rozpowszechnianej przez agencje rządowe i banki centralne, b) warunków gospodarczych, ujawnianych na ogół w sprawozdaniach gospodarczych i innych wskaźnikach ekonomicznych.

  • Polityka gospodarcza obejmuje politykę budżetową rządu (praktyki budżetowe/wydatkowe) i politykę pieniężną (środki, za pomocą których rządowy bank centralny wpływa na podaż i „koszt” pieniądza, co znajduje odzwierciedlenie w poziomie stóp procentowych).
  • Deficyt budżetowy lub nadwyżki budżetowe: Rynek zazwyczaj negatywnie reaguje na rosnące deficyty budżetowe, a pozytywnie na zmniejszające się deficyty budżetowe. Wpływ ten znajduje odzwierciedlenie w wartości waluty danego kraju.
  • Bilans poziomów handlu i tendencji: Przepływ handlowy pomiędzy krajami ilustruje popyt na towary i usługi, co z kolei wskazuje na popyt na krajową walutę do prowadzenia handlu. Nadwyżki i deficyty w handlu towarami i usługami odzwierciedlają konkurencyjność gospodarki narodowej. Na przykład, deficyty handlowe mogą mieć negatywny wpływ na walutę danego kraju.
  • Poziomy i trendy inflacji: Zazwyczaj waluta traci na wartości, jeśli w kraju występuje wysoki poziom inflacji lub jeśli poziom inflacji jest postrzegany jako rosnący. Dzieje się tak dlatego, że inflacja zmniejsza siłę nabywczą, a tym samym popyt na tę konkretną walutę. Jednak czasami waluta może się umocnić, gdy inflacja wzrasta z powodu oczekiwań, że bank centralny podniesie krótkoterminowe stopy procentowe w celu zwalczania rosnącej inflacji.
  • Wzrost gospodarczy i zdrowie: Raporty takie jak PKB, poziom zatrudnienia, sprzedaż detaliczna, wykorzystanie mocy produkcyjnych i inne, szczegółowo opisują poziom wzrostu gospodarczego i zdrowia w danym kraju. Ogólnie rzecz biorąc, im zdrowsza i silniejsza jest gospodarka kraju, tym lepiej będzie funkcjonowała jego waluta i tym większy będzie na nią popyt.
  • Wydajność gospodarki: Zwiększenie wydajności gospodarki powinno pozytywnie wpłynąć na wartość jej waluty. Jej skutki są bardziej widoczne, jeśli wzrost dotyczy sektora handlowego.

Warunki polityczne

Wewnętrzne, regionalne i międzynarodowe warunki i wydarzenia polityczne mogą mieć głęboki wpływ na rynki walutowe.

Wszystkie kursy wymiany walut są podatne na niestabilność polityczną i przewidywania dotyczące nowej partii rządzącej. Przewroty polityczne i niestabilność mogą mieć negatywny wpływ na gospodarkę narodową. Na przykład destabilizacja rządów koalicyjnych w Pakistanie i Tajlandii może negatywnie wpłynąć na wartość ich walut. Podobnie, w kraju doświadczającym trudności finansowych, powstanie frakcji politycznej postrzeganej jako odpowiedzialna fiskalnie może mieć odwrotny skutek. Również wydarzenia w jednym kraju w regionie mogą wzbudzić pozytywne/negatywne zainteresowanie krajem sąsiednim, a tym samym wpłynąć na jego walutę.

Psychologia rynku

Psychologia rynku i postrzeganie przedsiębiorców wpływa na rynek walutowy na różne sposoby:

Loty do jakości: Niespokojne wydarzenia międzynarodowe mogą prowadzić do „lotu do jakości”, rodzaju lotu kapitałowego, w ramach którego inwestorzy przenoszą swoje aktywa do postrzeganej „bezpiecznej przystani”. Pojawi się większy popyt, a tym samym wyższa cena, na waluty postrzegane jako silniejsze niż ich stosunkowo słabsze odpowiedniki. Dolar amerykański, frank szwajcarski i złoto były tradycyjnymi bezpiecznymi przystaniami w czasach niepewności politycznej i gospodarczej.

Długoterminowe trendy: Rynki walutowe często poruszają się w widocznych trendach długoterminowych. Chociaż waluty nie mają sezonu wzrostu w skali roku, jak towary fizyczne, cykle koniunkturalne są odczuwalne. W analizie cyklu analizuje się długoterminowe trendy cenowe, które mogą wynikać z trendów gospodarczych lub politycznych.

Kupić plotkę, sprzedać fakt”: Ten truizm rynkowy może mieć zastosowanie w wielu sytuacjach walutowych. Jest to tendencja, aby cena waluty odzwierciedlała wpływ danej akcji, zanim do niej dojdzie, a kiedy nastąpi oczekiwane zdarzenie, zareagować dokładnie w przeciwnym kierunku. Może to być również określane jako „wyprzedanie” lub „wykupienie” rynku. Aby kupić plotkę lub sprzedać fakt może być również przykładem uprzedzenia poznawczego znanego jako zakotwiczenie, gdy inwestorzy zbytnio skupiają się na znaczeniu zdarzeń zewnętrznych dla cen walut.

Liczby ekonomiczne: Podczas gdy liczby ekonomiczne mogą z pewnością odzwierciedlać politykę gospodarczą, niektóre raporty i liczby mają efekt podobny do talizmanu: sama liczba staje się ważna dla psychologii rynku i może mieć bezpośredni wpływ na krótkoterminowe ruchy na rynku. „Co należy obserwować” może się zmieniać w czasie. W ostatnich latach, na przykład podaż pieniądza, zatrudnienie, dane liczbowe dotyczące bilansu handlowego i inflacji zmieniały się w centrum uwagi.

Techniczne względy handlowe: Podobnie jak na innych rynkach, skumulowane ruchy cen w parze walutowej, takiej jak EUR/USD, mogą tworzyć widoczne wzory, które inwestorzy mogą próbować wykorzystać. Wielu inwestorów bada wykresy cen w celu zidentyfikowania takich wzorców.