System kursów walutowych

Reżim kursu walutowego to sposób, w jakiwładze monetarne danego kraju lub unii walutowej zarządzają walutą w stosunkudo innych walut i rynku walutowego. Jest on ściśle związany z politykąpieniężną i oba te czynniki są zazwyczaj zależne od wielu takich samychczynników, takich jak skala ekonomiczna i otwartość, stopa inflacji,elastyczność rynku pracy, rozwój rynku finansowego, mobilność kapitału itp.

Istnieją dwa główne rodzaje reżimów

  • stałe (lub powiązane) systemykursów walutowych, w których waluta jest powiązana z inną walutą, w większościprzypadków waluty rezerwowe, takie jak dolar amerykański lub euro, funtszterling lub koszyk walut, lub
  • zmienny (lub elastyczny) systemkursu walutowego, w którym gospodarka dyktuje zmiany kursu walutowego.

Istnieją również pośrednie systemy kursów walutowych, które łączą elementy innych systemów. Klasyfikacja systemu kursów walutowych opiera się na metodzie klasyfikacji przeprowadzonej przez GGOW (Ghos, Guide, Ostry i Wolf, 1995, 1997), która połączyła klasyfikację de jure MFW z faktycznym zachowaniem kursowym w celu rozróżnienia pomiędzy polityką oficjalną i rzeczywistą.

System płynnego kursu walutowego

System płynnego (lub elastycznego) kursu walutowegoto taki, w którym kurs walutowy danego kraju zmienia się w szerszym zakresie, awładze monetarne danego kraju nie próbują go ustalić w stosunku dojakiejkolwiek waluty bazowej.

Swobodny przepływ

Free float, znany również jako clean float,oznacza, że wartość waluty może ulegać wahaniom w odpowiedzi na mechanizmyrynku walutowego bez interwencji rządu.

Zarządzanie przepływem (lub brudnym przepływem)

Managed float, znany również jako brudnyfloat, wiąże się z interwencją rządu w rynkowe kursy walutowe w różnych formachi stopniach, starając się, aby zmiana kursu walutowego w kierunku sprzyjającymrozwojowi gospodarczemu kraju, zwłaszcza w okresie skrajnej aprecjacji lubdeprecjacji. Władze monetarne mogą na przykład pozwolić, aby kurs walutowyswobodnie płynął pomiędzy górną i dolną granicą, „pułapem” cenowym i„podłogą”.

System kursu pośredniego

Systemy kursów walutowych pomiędzy kursamistałymi i zmiennymi.

Pasmo

Istnieje tylko niewielka różnica wokół stałego kursu walutowego w stosunku do innej waluty, dobrze w granicach plus lub minus 2%. Na przykład Dania ustaliła swój kurs wymianywobec euro, utrzymując go na poziomie bliskim 7 44 koron = 1 euro (0 134 euro =1 korona).

Kołek pełzający

Peg czołgania to sytuacja, w której walutastale się deprecjonuje lub aprecjacjacji po prawie stałym kursie w stosunku doinnej waluty, przy czym kurs wymiany podąża za prostym trendem.

Pasmo pełzające

Dopuszcza się pewne wahania dotyczące stawki idostosowuje się je jak wyżej. Na przykład w latach 1996-2002 w Kolumbii, a wlatach 90. w Chile.

Powiązanie koszyka walutowego

Koszyk walutowy to portfel wybranych walut oróżnych wagach Kuwejt przesunął kołek koszyka walutowego w celuzminimalizowania ryzyka wahań kursów walut.

System stałego kursu walutowego

System stałego kursu walutowego, czasaminazywany systemem kursu sztywnego, to taki, w którym władze monetarne wiążąkurs swojej waluty z inną walutą, koszykiem innych walut lub inną miarąwartości (np. złoto) i mogą pozwolić na wahania kursu w wąskim zakresie W celuutrzymania kursu walutowego w tym zakresie, władze monetarne danego krajuzwykle muszą interweniować na rynku walutowym Ruch kursu sztywnego nazywanyjest albo rewaluacją albo dewaluacją.

Tablica walutowa

Currency Board to system kursu walutowego, wktórym kurs walutowy danego kraju utrzymuje stały kurs walutowy w stosunku dowaluty obcej, oparty na wyraźnym zobowiązaniu legislacyjnym.

Dolaryzacja

Dolaryzacja, również zastępowanie waluty, oznacza jednostronne przyjęcie przez dany kraj waluty innego kraju. Większość krajów przyjmujących jest zbyt mała,aby pozwolić sobie na pokrycie kosztów prowadzenia własnego banku centralnegolub emisji własnej waluty. Większość z tych gospodarek używa dolaraamerykańskiego, ale inne popularne wybory obejmują euro oraz dolaryaustralijski i nowozelandzki.

Unia walutowa

Unia walutowa, znana również jako uniawalutowa, to system wymiany walut, w którym dwa lub więcej krajów używa tejsamej waluty. Jednym z pierwszych znanych przykładów jest Łacińska UniaWalutowa, która istniała w latach 1865-1927 Skandynawska Unia Walutowa istniaław latach 1873-1905.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

System stałego kursu walutowego