Skandal na rynku Forex

Skandal forex (znany również jako sonda forex)jest skandalem finansowym, który obejmuje ujawnienie, a następnie dochodzenie,że banki przez co najmniej dekadę prowadziły zmowę w celu manipulowania kursamiwalut dla własnych korzyści finansowych. Organy nadzoru rynku w Azji,Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych zaczęły badać rynekwalutowy (forex) o wartości 4,7 bln USD dziennie po tym, jak Bloomberg Newsdoniósł w czerwcu 2013 r., że dealerzy walutowi powiedzieli, że realizowalizlecenia klientów i manipulowali kursami walutowymi WM/Reuters poprzez zmowę zkontrahentami oraz forsowanie transakcji przed i w trakcie 60-sekundowegookresu, kiedy ustalane są kursy referencyjne. Zachowanie to miało miejscecodziennie na rynku walutowym spot i trwało przez co najmniej dekadę, jakpodają handlowcy walutowi.

Dochodzenie

W centrum dochodzenia znajdują się transkryptyelektronicznych czatów, w których starsi handlowcy walutowi omawiali ze swoimikonkurentami w innych bankach rodzaje i wolumen transakcji, które planowalizawrzeć. Elektroniczne czaty miały takie nazwy jak „”TheCartel””, „”The Bandits’ Club””, „”OneTeam, One Dream”” i „”The Mafia””.    Dyskusje na czatach przeplatały się zżartami o manipulowaniu rynkiem forex i powtarzającymi się odniesieniami doalkoholu, narkotyków i kobiet. Regulatorzy skupiają się w szczególności na jednym małym, ekskluzywnymczacie, który był różnie nazywany „Kartel” lub „Mafia”. Zczatu korzystali niektórzy z najbardziej wpływowych handlowców w Londynie, aczłonkostwo w czacie było bardzo poszukiwane. Wśród członków kartelu znaleźlisię Richard Usher, były starszy trader Royal Bank of Scotland (RBS), który udałsię do JPMorgan jako kierownik ds. transakcji walutowych spot w 2010 r., RohanRamchandani, szef Citigroup ds. europejskich transakcji spot, Matt Gardiner,który dołączył do Standard Chartered po pracy w UBS i Barclays oraz ChrisAshton, szef ds. transakcji spot w Barclays. Dwóch z nich, Richard Usher iRohan Ramchandani, jest członkami 13-osobowej grupy głównych dealerów BankuAnglii Joint Standing Committee.

Co najmniej 15 banków, w tym Barclays, HSBC iGoldman Sachs, ujawniło dochodzenia prowadzone przez organy regulacyjne.Barclays, Citigroup i JPMorgan Chase, wszystkie zawieszone lub umieszczone naurlopach dla handlarzy walutami wyższego szczebla. Deutsche Bank, największykredytodawca w Europie kontynentalnej, współpracował również z organamiregulacyjnymi w zakresie wniosków o udzielenie informacji.   Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC,JPMorgan Chase, Lloyds, RBS, Standard Chartered, UBS oraz Bank of England odczerwca 2014 r. zawiesiły, zwolniły lub zwolniły około 40 pracownikówforex.     Citigroup zwolnił równieższefa europejskiego rynku transakcji walutowych typu spot, Rohana Ramchandaniego.  Reuters zgłosił, że setki traderów na całymświecie mogą być zamieszane w ten skandal.

Skutki

Straty pieniężne spowodowane manipulacją narynku forex oszacowano na 11,5 mld USD rocznie tylko dla 20,7 mln brytyjskichposiadaczy emerytur (7,5 mld GBP/rok). Manipulacje dotknęły klientów na całymświecie przez ponad dziesięć lat. Całkowity szacunkowy koszt manipulacji niejest jeszcze w pełni znany.

W dniu 12 listopada 2014 r. brytyjski Urządds. Postępowania Finansowego (FCA) nałożył grzywny w wysokości 1,7 mld USD napięć banków za brak kontroli praktyk biznesowych w ich operacjach walutowych narynku kasowym G10, w szczególności: Citibank 358 mln USD, HSBC 343 mln USD,JPMorgan 352 mln USD, RBS 344 mln USD i UBS 371 mln USD. FCA ustaliła, żepomiędzy 1 stycznia 2008 r. a 15 października 2013 r. pięć banków nie było wstanie zarządzać ryzykiem związanym z poufnością klienta, konfliktem interesówi postępowaniem handlowym. Banki wykorzystały poufne informacje o zamówieniachklientów, aby zmawiać się z innymi bankami w celu manipulowania kursami walutobcych G10 i czerpania zysków nielegalnie kosztem swoich klientów i rynku.  Tego samego dnia Amerykańska Komisja HandluKontraktami Terminowymi Towarowymi (CFTC) we współpracy z FCA nałożyła zbiorowegrzywny w wysokości 1,4 mld USD na te same pięć banków za próby manipulacji, atakże za pomoc i podżeganie innych banków do prób manipulowania światowymikursami referencyjnymi wymiany walut, z korzyścią dla pozycji niektórychtraderów. CFTC ukarała konkretnie grzywną: 310 mln USD każdy dla Citibank iJPMorgan, 290 mln USD każdy dla RBS i UBS oraz 275 mln USD dla HSBC.

CFTC stwierdziła, że handlowcy walutowi wpięciu bankach koordynowali swoje transakcje z handlowcami w innych bankach wcelu manipulowania referencyjnymi kursami walutowymi, w tym kursem 16:00WM/Reuters. Handlowcy walutowi w bankach korzystali z prywatnych czatów, abykomunikować się i planować swoje próby manipulowania referencyjnymi kursamiwalutowymi. Na tych czatach handlowcy w bankach ujawniali poufne informacje ozamówieniach klientów i pozycjach handlowych, zmieniali pozycje handlowe w celuuwzględnienia interesów grupy zbiorowej oraz uzgadniali strategie handlowe wramach wysiłków grupy na rzecz manipulowania różnymi referencyjnymi kursamiwalut. Te czaty były często wyłącznie ekskluzywne i zapraszające.

W dniu 20 maja 2015 r. pięć banków przyznałosię do popełnienia przestępstwa przez Departament Sprawiedliwości StanówZjednoczonych i zgodziło się zapłacić grzywny w łącznej wysokości ponad 5,7 mldUSD. Cztery banki, w tym Barclays, Citigroup, JP Morgan i Royal Bank ofScotland przyznały się do manipulowania rynkami zagranicznymi; podczas gdypozostałe zostały już ukarane grzywną w ramach ugody z listopada 2014 r.,Barclays nie był w to zamieszany i został ukarany grzywną w wysokości 2,4 mldUSD. UBS przyznał również, że jest winny popełnienia oszustwa drucianego izgodził się na karę w wysokości 203 mln USD. Szósty bank, Bank of America, mimoże nie został uznany za winnego, zgodził się na karę w wysokości 204 milionówdolarów za niebezpieczne praktyki na rynkach zagranicznych. 

W dniu 18 listopada 2015 r. Barclays zostałukarany dodatkową grzywną w wysokości 150 mln USD za zautomatyzowane, elektroniczneprzewinienia dewizowe.

Postępowanie karne

19 grudnia 2014 roku dokonano pierwszego ijedynego znanego aresztowania w związku ze skandalem. Aresztowanie byłegohandlarza RBS miało miejsce w Billericay w Essex i zostało przeprowadzone przezlondyńską policję City of London oraz Biuro ds.

W ostatnich latach kilku handlowców zostałouwięzionych za manipulacje na rynku. Najdłuższy wyrok skazujący zapadł w 2015r. wobec obywatela brytyjskiego i byłego handlarza UBS, Tom Hayes (wyrok 14 latwięzienia).

Reformy

Odpowiednie władze zapowiedziały programy naprawczemające na celu odbudowę zaufania do swoich systemów bankowych i szerszego rynkuwalutowego. W Wielkiej Brytanii FCA stwierdził, że zmiany, których należydokonać w każdej firmie, będą zależeć od szeregu czynników, takich jak wielkośćfirmy, jej udział w rynku, wpływ, już podjęte działania naprawcze oraz rola,jaką firma odgrywa na rynku.  Programnaprawczy będzie wymagał od firm dokonania przeglądu swoich systemówinformatycznych w odniesieniu do ich działalności w zakresie transakcjiwalutowych typu spot, ponieważ banki opierają się obecnie na starszychtechnologiach, które pozwalają na istnienie silosów danych ciemnych, w ramachktórych manipulacje mogą wystąpić niezauważone przez systemy zgodności.  W Szwajcarii Szwajcarski Urząd Nadzoru RynkuFinansowego ogłosił, że przez okres dwóch lat UBS będzie ograniczony domaksymalnego rocznego wynagrodzenia zmiennego w wysokości 200% wynagrodzeniapodstawowego dla pracowników zatrudnionych przy wymianie walutowej i przyprodukcji metali szlachetnych na całym świecie. UBS zostało poinstruowane, abyzautomatyzować co najmniej 95% globalnego obrotu dewizowego, przy czym należypodjąć skuteczne środki w celu zarządzania konfliktami interesów, zeszczególnym naciskiem na organizacyjne rozdzielenie handlu między klientem ahandlem na własny rachunek.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

System stałego kursu walutowego

Elastyczność kursu wymiany walut